Coördinatie Vlaams integratiebeleid

Het Vlaams Integratiebeleid is een integraal, gecoördineerd en inclusief beleid. Alle bevoegde ministers nemen binnen hun eigen beleidsdomeinen initiatieven die bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van het integratiebeleid.

De viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, coördineert het integratiebeleid vanuit haar functionele bevoegdheid voor Inburgering.  

Naast een coördinerende minister, bestaat er ook een coördinerende Commissie Integratiebeleid. Daarin zijn de verschillende beleidsdomeinen, de doelgroep en het middenveld vertegenwoordigd. De commissie heeft de opdracht het Vlaamse integratiebeleid op te volgen, te evalueren en te actualiseren. Dat gebeurt via een horizontaal integratiebeleidsplan. Dit beleidsplan stelt per beleidsdomein doelstellingen en maatregelen op vlak van integratie voorop. Op die manier wordt er over gewaakt dat elk relevant beleidsdomein zijn verantwoordelijkheid opneemt op vlak van integratiebeleid.

Naast de Commissie Integratie is ook de Vlaamse Woonwagencommissie actief. Deze commissie legt zich toe op het verbeteren van de woonsituatie van rondtrekkende en sedentaire woonwagenbewoners in Vlaanderen.

 

 

Het integratiebeleid

Het Vlaamse integratiebeleid streeft naar een maatschappij waarin mensen samenleven op grond van gelijkwaardigheid, binnen een gemeenschappelijk kader van normen en waarden én met respect voor ieders eigenheid. Het einddoel is een actieve participatie van elke burger aan de Vlaamse samenleving en het creëren van een voldoende sociale samenhang in die samenleving.

 

Coördinerende minister

Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

 

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor

Op vraag van de Vlaamse minister bevoegd voor het integratiebeleid werd ter ondersteuning van het integratiebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) ontwikkeld. Het gaat om een set van omgevingsindicatoren die het lokale inburgerings- en integratiegebeuren in kaart brengt om zo de lokale besturen met betrouwbare cijfergegevens te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun beleid ter zake.