Integratiebeleid Vlaanderen

Nieuwe projectoproep ‘Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt’

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk en de Vlaamse minister bevoegd voor Inburgering hebben een nieuwe VIONA-projectoproep goedgekeurd.

Het betreft één O&O-opdracht (VIONA-leerstoel) rond de topic ‘Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt’.

Vlaamse Regering keurt horizontaal integratiebeleidsplan goed

Het integratiebeleid is een zaak van alle beleidsdomeinen, dat is ingeschreven in het integratie- en inburgeringsdecreet van 2013. Daarom is er ook een beleidsplan van de Vlaamse Overheid als geheel. Het horizontaal integratiebeleidsplan focust op het verkleinen van de herkomstkloof: de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst is op vele domeinen slechter dan deze van personen van Belgische herkomst.

Subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom.
De Vlaamse Regering zal een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking stellen.
Dit bedrag wordt op basis van objectieve criteria toegekend aan gemeenten waar de problematiek zich het meest ernstig voordoet.

Minister Homans zet project Buurtstewards verder

Vlaams minister van Inburgering en Integratie Liesbeth Homans (N-VA) zal het project ‘Buurtstewards’ blijven ondersteunen. Die buurtstewards of buurtwerkers bevorderen het samenleven met de Roma-migranten in een aantal centrumsteden.

Syntheserapport marktconsultatie survey 'Samenleven in diversiteit’

Van 19 februari tot en met 6 maart heeft de Vlaamse overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, een marktconsultatie georganiseerd in het kader van de voorbereiding van de survey “Samenleven in diversiteit”.

Het Minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van personen vreemde herkomst en woonwagenbewoners in Vlaanderen versterken en het respect tussen groepen bevorderen. Het Minderhedenforum treedt op als spreekbuis en belangenbehartiger van deze personen vreemde herkomst en woonwagenbewoners in Vlaanderen en Brussel. Het Minderhedenforum heeft tot taak de participatie aan de samenleving van deze bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet te bevorderen. Hiertoe werkt ze aan empowerment en emancipatie van de personen die behoren tot deze doelgroepen, brengt ze beleidsaanbevelingen uit en werkt ze aan een correcte beeldvorming met betrekking tot diversiteit.

Meer info: www.minderhedenforum.be

Het Integratiedecreet omschrijft woonwagenbewoners als personen die legaal in België verblijven en die wonen of woonden in een woonwagen als omschreven in de Vlaamse Wooncode, of waarvan de ouders dat deden, met uitzondering van bewoners van campings of gebieden met weekendverblijven.

Met deze omschrijving verwijst de Vlaamse overheid naar de Roms, Manoesjen of Voyageurs die naar traditie wonen of woonden in een woonwagen.

 

Het integratiebeleid

Het Vlaamse integratiebeleid streeft naar een maatschappij waarin mensen samenleven op grond van gelijkwaardigheid, binnen een gemeenschappelijk kader van normen en waarden én met respect voor ieders eigenheid. Het einddoel is een actieve participatie van elke burger aan de Vlaamse samenleving en het creëren van een voldoende sociale samenhang in die samenleving.

 

Coördinerende minister

Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

 

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor

Op vraag van de Vlaamse minister bevoegd voor het integratiebeleid werd ter ondersteuning van het integratiebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) ontwikkeld. Het gaat om een set van omgevingsindicatoren die het lokale inburgerings- en integratiegebeuren in kaart brengt om zo de lokale besturen met betrouwbare cijfergegevens te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun beleid ter zake.